Gebruiksvoorwaarden Blanco Free

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Blanco Free. Afwijkingen op deze gebruiksvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen Blanco en de Gebruiker. Eventuele algemene voorwaarden van Gebruiker worden expliciet en nadrukkelijk van de hand gewezen en hebben geen enkele toepassing.

Definities

1.1. In deze gebruiksvoorwaarden wordt aan de volgende begrippen de volgende betekenis toegekend:

Blanco:
Blanco Services BV, een besloten vennootschap geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64426696

Documentatie:
de documentatie die door Blanco bij de software ten behoeve van de Gebruiker online beschikbaar is.

Gebruiker:
de afnemer van de Software, ofwel wederpartij.

Ontvangende Partij:

de Partij die Vertrouwelijke Informatie ontvangt van de Verstrekkende Partij;

SaaS-dienst:

software as a service’: de door Blanco geleverde dienst bestaande uit het ter beschikking stellen van de Software op afstand via elektronische weg

Software:

de gratis versie van de client onboarding software van Blanco, genaamd Blanco Free. 

Verstrekkende Partij :

de Partij die Vertrouwelijke Informatie ter beschikking heeft gesteld aan de Ontvangende Partij;

Vertrouwelijke Informatie:

de door de Verstrekkende Partij verstrekte informatie, in welke vorm en op welke wijze dan ook verstrekt aan de Ontvangende Partij, indien de aard van die informatie vertrouwelijk is en waarvan de Ontvangende Partij redelijkerwijs kan weten of behoort te weten dat die informatie vertrouwelijk is, waaronder maar niet uitsluitend technische en operationele gegevens en commerciële, financiële en juridische informatie. Onder Vertrouwelijke Informatie wordt niet begrepen; i) informatie waarover de Ontvangende Partij reeds beschikte voor het aangaan van de Overeenkomst; ii) informatie die publiekelijk bekend is of is geraakt na het aangaan van de Overeenkomst en buiten toedoen van de Ontvangende Partij; en iii) informatie die de Ontvangende Partij onafhankelijk van de van Verstrekkende Partij ontvangen of te ontvangen informatie heeft ontwikkeld.

2. Licentie en gebruiksrecht

2.1. Blanco verleent de Gebruiker gedurende de looptijd van de SaaS-dienst een wereldwijd, niet-exclusief recht om de Software via de SaaS-dienst te gebruiken met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van de Gebruiksvoorwaarden. Gebruiker is niet bevoegd het gebruiksrecht van de Software, evenals (delen van) de Software, te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren of op welke wijze en voor welk doel dan ook, ter beschikking van een derde te stellen of een derde al dan niet op afstand toegang te verlenen tot (delen van) de Software.

2.2. Het gebruiksrecht kent de volgende limitatie:

 • de Gebruiker kan alleen gebruik maken van de client onboarding software van Blanco, en niet van andere functionaliteiten;
 • de Gebruiker kan alleen gebruik maken van de standaard settings;.
 • de Gebruiker krijgt één account dat door één persoon binnen de organisatie van Gebruiker kan worden gebruikt; 
 • binnen het onboarding proces kan één document worden toegevoegd ter ondertekening; 
 • de Gebruiker kan vijf onboarding processen per maand doorlopen.
 • Bij het digitaal ondertekenen kan gebruik worden gemaakt van een virtuele handtekening (scribble);
 • ID via Mitek
 • De Software wordt geleverd met een Blanco logo;
 • De registraties kunnen alleen worden opgevoerd door de professional

Indien de Gebruiker afwijkende afspraken wenst te maken over de omvang van het gebruiksrecht, dient de Gebruiker contact op te nemen met Blanco, zodat partijen hierover nadere afspraken kunnen maken. 

2.3. Het is de Gebruiker niet toegestaan (delen van) de Software en/​of de SaaS-dienst te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen, of wijzigingen aan te brengen aan de Software en/​of de SaaS-dienst. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Software te decompileren, de broncode te verveelvoudigen of te vertalen.

2.4. Blanco is, zonder voorafgaande toestemming van de Gebruiker, bevoegd bij haar dienstverlening en bij de ontwikkeling van Software gebruik te maken van derden.

2.5. De Gebruiker erkent dat software nooit helemaal vrij is van gebreken, fouten, bugs en beveiligingsproblemen. Knox geeft geen garantie dat de Software geheel vrij is van gebreken, fouten, bugs en beveiligingsproblemen.

2.6. Als onderdeel van de SaaS-dienst zal Blanco de Software onderhouden. Indien mogelijk zal Blanco de Gebruiker informeren over de geplande tijdstippen waarop onderhoud zal plaatsvinden.

2.7. Het gebruiksrecht eindigt bij beëindiging van de SaaS-dienst conform artikel 8 van deze gebruiksvoorwaarden.

3. Verantwoordelijkheden Gebruiker

3.1. De Gebruiker verplicht zich bij het gebruikmaken van de Software te houden aan de op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3.2. Het is de Gebruiker niet toegestaan de SaaS‐​dienst op dusdanige wijze te gebruiken dat daardoor schade kan ontstaan aan de SaaS‐​dienst, aan de Software, aan Blanco en/​of aan derden.

3.3. De Gebruiker zal zorgvuldig omgaan met de door Blanco verstrekte inloggegevens voor het account. De door Blanco verstrekt inloggegevens zijn persoonsgebonden en mogen niet door andere personen (binnen of buiten de organisatie van de Gebruiker) worden gebruikt.

4. Intellectuele eigendomsrechten 

4.1. Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de Software, komen uitsluitend toe aan Blanco, diens licentiegever en/​of haar toeleveranciers. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten. De Gebruiker erkent deze rechten van Blanco en zal zich onthouden van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten.

4.2. Het is de Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Software te verwijderen.

4.3. Het is Blanco toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de intellectuele eigendom van de Software. Indien Blanco door middel van technische bescherming de Software heeft beveiligd, is het de Gebruiker niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

4.4. Indien onverhoopt mocht blijken dat door Blanco aan de Gebruiker gelicentieerde Software inbreuk maakt op een in Nederland geldend intellectueel en/​of industrieel eigendomsrecht en de Gebruiker te dier zake wordt aangesproken, is de Gebruiker verplicht Blanco daarvan terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. De Gebruiker zal Blanco alle kopieën verstrekken van alle correspondentie. Het verweer tegen een dergelijke rechtsvordering alsmede alle onderhandelingen teneinde tot een schikking te komen, zullen uitsluitend gevoerd worden door Blanco. 

5. Geheimhouding

5.1. De Ontvangende Partij zal Vertrouwelijke Informatie welke hem ter beschikking (komt te) staan uitsluitend gebruiken binnen de strekking van de SaaS-dienst. 

5.2. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verstrekkende Partij zal de Ontvangende Partij Vertrouwelijke Informatie welke hem ter beschikking (komt te) staan, niet aan derden ter beschikking stellen, met uitzondering van ingeschakelde derden die Blanco inschakelt ter ondersteuning van de dienstverlening. De Ontvangende Partij zal haar personeel en door hem ingeschakelde derden verplichten de geheimhoudingsverplichtingen van deze gebruiksvoorwaarden na te leven. De verplichting tot geheimhouding is niet van toepassing indien de Ontvangende Partij krachtens enige wettelijke bepaling, op verzoek van een toezichthouder, of in het kader van een gerechtelijke procedure verplicht is de informatie bekend te maken.

5.3. Na ontvangst van een schriftelijk verzoek van de Verstrekkende Partij zal de Ontvangende Partij binnen een redelijke termijn alle Vertrouwelijke Informatie, waaronder ook begrepen persoonsgegevens, vernietigen en/​of aan de Verstrekkende Partij retourneren. De Ontvangende Partij zal geen kopie van dergelijk materiaal achterhouden, tenzij de Ontvangende Partij hiertoe wettelijk verplicht is.

5.4. De geheimhoudingsverplichtingen van dit artikel blijven ook na het einde van de SaaS-dienst, om welke reden dan ook, van kracht voor en periode van 5 jaar na het einde van de SaaS-dienst.

6. Gebruikers data 

6.1. De rechten van intellectuele eigendom op de data die de Gebruiker opvoert bij het gebruik maken van de Software, komen uitsluitend toe aan Gebruiker. Niets in deze gebruiksvoorwaarden strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten. 

6.2. De Gebruiker verleent hierbij aan Blanco een niet-exclusieve licentie, samen met het recht op sublicentie, om de data van Gebruiker te gebruiken voor zover redelijkerwijs nodig is voor de SaaS-dienst. 

6.3. De data van de Gebruiker zal niet zonder schriftelijke toestemming van de Gebruiker door Blanco:

a. worden gebruikt, anders dan ten behoeve van het verlenen van de SaaS-dienst;

b. openbaar worden gemaakt of anderszins worden verschaft aan derden; of

c. commercieel worden geëxploiteerd

7. Verwerking persoonsgegevens

7.1. Waar Blanco in het kader van de SaaS-dienst persoonsgegevens verwerkt, zal Blanco handelen volgens instructie van de Gebruiker. Blanco zal verwerker zijn als bedoeld in de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016679 en de Gebruiker de verwerkingsverantwoordelijke. Het Gegevensverwerking Addendum is van toepassing op de verwerking. 

8. Looptijd en beëindiging

8.1. De SaaS-dienstverlening wordt voor onbepaalde tijd geleverd. Zowel Blanco als de Gebruiker kan op elk moment de SaaS-dienst stopzetten middels schriftelijke kennisgeving, zonder daarbij een opzegtermijn in acht te hoeven nemen, waarna de Gebruiker geen recht meer heeft de Software te gebruiken. 

8.2. Na beëindiging van de SaaS-dienst geeft Blanco de Gebruiker een redelijke termijn om eventueel gegevens te kunnen exporteren. 

9. Aansprakelijkheid

9.1. Blanco, haar leveranciers en/​of licentiegevers zijn niet aansprakelijk voor enige door de Gebruiker of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, die samenhangt met of voortvloeit uit de SaaS-dienst of het daarmee in gebreke blijven.

9.2. Indien en voorzover op Blanco enige aansprakelijkheid jegens de Gebruiker blijkt te rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid per schadegeval beperkt tot een bedrag van EUR 5.000,-. Een reeks van samenhangende schadegevallen zal hierbij worden aangemerkt als één schadegeval.

9.3. De in dit artikel bedoelde beperkingen en uitsluitingen komen te vervallen in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Blanco.

9.4. Blanco heeft op basis van de gebruiksvoorwaarden geen verantwoordelijkheden jegens klanten van Gebruiker of andere derden. De Gebruiker verplicht zich Blanco te vrijwaren van alle vorderingen van haar contractpartijen, die er direct of indirect op zijn gebaseerd dat Blanco te kort is geschoten in de nakoming van haar SaaS-dienst. 

10. Algemene bepalingen

10.1. Op deze gebruiksvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit de SaaS-dienst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

10.2. De Gebruiker is niet bevoegd om zonder toestemming van Blanco het gebruiksrecht en/​of de rechten of verplichtingen voortvloeiende uit deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. 

10.3 Als Blanco een bepaling niet afdwingt, betekent dat niet dat Blanco afstand doet van haar recht om dat op een later tijdstip wel te doen. 

10.4 Als een bepaling onuitvoerbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden volledig van kracht en wordt de onuitvoerbare bepaling vervangen door een bepaling waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

10.3. Blanco is gerechtigd de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te herzien. Indien Blanco voornemens is een wijziging door te voeren in de gebruiksvoorwaarden, zal zij de Gebruiker hiervan 30 dagen vóór inwerkingtreding op de hoogte brengen door middel van een e‑mail naar het e‑mailadres dat is gekoppeld aan het account. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de wijzigingen, dan dient de Gebruiker de SaaS-dienstverlening op te zeggen voordat de wijzigingen van kracht worden. Opzegging dient te geschieden conform artikel 8 van de gebruiksvoorwaarden.

Gegevensverwerking Addendum

Dit Gegevensverwerking Addendum (hierna: Addendum), maakt onderdeel uit van de gebruiksvoorwaarden van Blanco Free.

1. Definities

In dit Addendum hebben de volgende termen de hieronder vermelde betekenis en dienen verwante termen dienovereenkomstig te worden uitgelegd:

AVG:
EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016679;

Diensten:
de diensten en andere activiteiten uit te voeren of uitgevoerd door of namens de Verwerker in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke zoals omschreven in de gebruiksvoorwaarden van Blanco Free;

EER:
de Europese Economische Ruimte;

Persoonsgegevens:
Persoonsgegevens als bedoeld in de Toepasselijke wetgeving, die worden verwerkt door de Verwerker namens de Verwerkingsverantwoordelijke ingevolge of in verband met de SaaS-dienst;

Subverwerker:
een persoon (met inbegrip van een derde partij en een aan de Verwerker gelieerde onderneming, maar met uitzondering van een werknemer van de Verwerker) benoemd door of namens de Verwerker of enige partij die is aangesloten bij de Verwerker om Persoonsgegevens te verwerken namens de Verwerkingsverantwoordelijke in verband met de gebruiksvoorwaarden;

Toepasselijke wetgeving:
wetgeving van de Europese Unie of lidstaten inzake Persoonsgegevens, waaronder begrepen EU-richtlijn 95/46/EG, zoals omgezet in nationale wetgeving van elke lidstaat en zoals gewijzigd of vervangen van tijd tot tijd, met inbegrip van de AVG en wetten ter uitvoering of aanvulling van de AVG;

De termen Verwerkingsverantwoordelijke”, Betrokkene”, Lidstaat”, Inbreuk in verband met persoonsgegevens” en Verwerking” hebben dezelfde betekenis als in de AVG, en verwante termen zullen dienovereenkomstig worden uitgelegd.

2. Verwerking van Persoonsgegevens

2.1 De Verwerker zal:

- voldoen aan alle Toepasselijke wetgeving bij de verwerking van Persoonsgegevens; en

- geen Persoonsgegevens verwerken anders dan op instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij de Verwerking anders is vereist op grond van Toepasselijke wetgeving, in welk geval de Verwerker, voor zover toegestaan op grond van de Toepasselijke wetgeving, de Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte zal stellen van de betreffende wettelijke verplichting, voorafgaand aan de bedoelde Verwerking van die Persoonsgegevens. 

2.2. Annex 1 bij dit Addendum bevat informatie met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens door de Verwerker, zoals vereist op grond van artikel 28 (3) van de AVG. 

2.3. De Verwerkingsverantwoordelijke is verplicht de op haar van toepassing zijnde Toepasselijke wetgeving na te leven. In het bijzonder is de Verwerkingsverantwoordelijke verplicht vat te stellen of er sprake is van en rechtmatige grondslag voor het Verwerken van de Persoonsgegevens.

2.4. De Verwerker zal geen Persoonsgegevens buiten de EER brengen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij de overdracht is gebaseerd op een adequaatheidsbesluit of als de overdracht onderworpen is aan passende voorzorgsmaatregelen zoals bedoeld in de AVG.

3. Personeel van Verwerker

3.1. De Verwerker zal redelijke maatregelen nemen om de betrouwbaarheid te waarborgen van de werknemers, agenten of aannemers die toegang kunnen hebben tot de Persoonsgegevens, waarbij in ieder geval wordt gewaarborgd dat de toegang tot de Persoonsgegevens strikt beperkt is tot de personen die kennis moeten hebben van/​toegang moet hebben tot de relevante Persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de Diensten en waarbij de in dit artikel bedoelde personen onderworpen zijn aan geheimhoudingsverplichtingen of professionele of wettelijke verplichtingen tot geheimhouding. 

4. Beveiliging

4.1. Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, en de aard, de omvang, de context en het doel van de Verwerking alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen welke aan de Verwerking zijn verbonden, zal de Verwerker met betrekking tot de Persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen implementeren om te zorgen voor een beveiligingsniveau dat geschikt is voor dat risico.

5. Subverwerking

5.1. De Verwerkingsverantwoordelijke machtigt de Verwerker om Subverwerkers aan te stellen in overeenstemming met dit artikel 5 en staat toe dat elke Subverwerker die is aangesteld in overeenstemming met dit artikel 5 een Subverwerker aan mag stellen, die tevens is aangesteld in overeenstemming met dit artikel 5.

5.2. De Verwerker dient de Verwerkingsverantwoordelijke vooraf schriftelijk op de hoogte te stellen van de aanstelling van een nieuwe Subverwerker, inclusief alle details van de Verwerking die door de Subverwerker wordt uitgevoerd. Indien de Verwerkingsverantwoordelijke niet akkoord gaat met de wijzigingen, dan dient de Verwerkingsverantwoordelijke de SaaS-dienstverlening op te zeggen voordat de wijzigingen van kracht worden. Opzegging dient te geschieden conform artikel 8 van de gebruiksvoorwaarden van Blanco Free.

5.3. Met betrekking tot iedere Subverwerker zal de Verwerker:

- voordat de Subverwerker voor het eerst Persoonsgegevens verwerkt, een adequaat onderzoek doen om te waarborgen dat de Subverwerker in staat is om ten aanzien van Persoonsgegevens het beschermingsniveau te bieden zoals dat is vereist op basis van dit Addendum;

- ervoor te zorgen dat de afspraken tussen enerzijds de Verwerker en anderzijds de Subverwerker, worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met voorwaarden die ten minste hetzelfde beschermingsniveau bieden ten aanzien van de Persoonsgegevens als die uiteengezet in dit Addendum en die voldoen aan de vereisten van artikel 28 (3) van de AVG;

- op het verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke, de Verwerkingsverantwoordelijke voorzien van kopieën van de overeenkomsten tussen de Verwerker en de Subverwerker (welke kopieën kunnen worden aangepast om vertrouwelijke commerciële afspraken die niet relevant zijn voor dit Addendum te verbergen) ter beoordeling van de Verwerkingsverantwoordelijke.

6. Rechten van Betrokkenen

6.1. Rekening houdend met de aard van de Verwerking, zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk, bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de rechten van de Betrokkene zoals opgenomen in de Toepasselijke wetgeving te beantwoorden.

7. Inbreuk in verband met persoonsgegevens

7.1. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld op de hoogte stellen wanneer de Verwerker of een Subverwerker op de hoogte is van een Inbreuk in verband met persoonsgegevens met betrekking tot de Persoonsgegevens, waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke voldoende informatie krijgt om de Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen om te voldoen aan enige verplichting om Betrokkene(n) en/​of de toezichthoudende autoriteiten te informeren over de Inbreuk in verband met persoonsgegevens conform de Toepasselijke wetgeving. 

8. Verwijdering of teruggave van Persoonsgegevens

8.1. Met inachtneming van dit artikel zal de Verwerker onmiddellijk en in elk geval binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de datum van beëindiging van de Diensten met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens (de Einddatum”), alle exemplaren van de Persoonsgegevens verwijderen of zorg dragen voor de verwijdering. 

8.2. Met inachtneming van artikel 8.3 kan de Verwerkingsverantwoordelijke naar eigen goeddunken door een schriftelijke kennisgeving aan de Verwerker binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de Einddatum van de Verwerker eisen dat zij (a) een volledige kopie van alle Persoonsgegevens naar de Verwerkingsverantwoordelijke retourneert middels een veilige bestandsoverdracht in een formaat als redelijkerwijs door de Verwerkingsverantwoordelijke aan de Verwerker wordt verzocht; en (b) verwijdert en zorgt voor de verwijdering van alle andere kopieën van Persoonsgegevens verwerkt door de Verwerker. De Verwerker dient te voldoen aan een dergelijk schriftelijk verzoek binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de Einddatum.

8.3. Verwerker kan Persoonsgegevens bewaren voor zover dit vereist is op grond van enige wet en alleen in de mate en voor de periode zoals vereist deze wet(ten) en altijd op voorwaarde dat de Verwerker de vertrouwelijkheid van al deze Persoonsgegevens waarborgt en ervoor zorgt dat de Persoonsgegevens alleen worden verwerkt als noodzakelijk voor het doel als gespecificeerd in de wet die het bewaren van de Persoonsgegevens vereist en voor geen ander doel.

9. Audit

9.1. Met inachtneming van dit artikel zal de Verwerker op verzoek alle informatie die nodig is om aan te tonen dat is voldaan aan dit Addendum aan de Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking stellen, en zal toestaan en bijdragen aan audits, inclusief inspecties, door de Verwerkingsverantwoordelijke of een door de Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens door de Verwerker. Audits vinden plaats in overleg tussen Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke. 

9.2. De kosten van een audit als bedoeld in artikel 9.1 worden door de Verwerkingsverantwoordelijke gedragen. 

10. Aansprakelijkheid

10.1. De Verwerker is slechts aansprakelijk voor de schade die door Verwerking is veroorzaakt wanneer bij de Verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen van EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016679 of buiten dan wel in strijd met de rechtmatige instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld. 

10.2. De Verwerker wordt van aansprakelijkheid op grond van artikel 10.1 vrijgesteld indien zij bewijst dat zij op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit.

10.3. Wanneer meerdere verwerkers bij dezelfde Verwerking betrokken zijn, en overeenkomstig artikel 82 van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016679 verantwoordelijk zijn voor schade die door verwerking is veroorzaakt, wordt elke verwerker voor de gehele schade aansprakelijk gehouden teneinde te garanderen dat de Betrokkene daadwerkelijk wordt vergoed. 

10.4. Wanneer de Verwerker de schade overeenkomstig artikel 10.3 geheel heeft vergoed, kan de Verwerker op andere verwerkers die bij de Verwerking waren betrokken, het deel van de schadevergoeding verhalen dat overeenkomt met hun deel van de aansprakelijkheid voor de schade, overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 82 van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016679.

11. Algemeen

11.1. Dit Addendum wordt beheerst door Nederlands recht.

11.2. Alle geschillen die tussen Partijen ontstaan in verband met en/​of voortvloeien uit dit Addendum zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in Amsterdam.

11.3. De Verwerkingsverantwoordelijke kan andere variaties op dit Addendum voorstellen die de Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs noodzakelijk acht om de vereisten van Toepasselijke wetgeving te adresseren. De Partijen bespreken de voorgestelde wijzigingen onmiddellijk en onderhandelen te goeder trouw met het oog op het overeenkomen en implementeren van die of alternatieve varianten die zijn ontworpen om zo snel als redelijkerwijs haalbaar is aan de in de kennisgeving van de Verwerkingsverantwoordelijke gestelde eisen te voldoen.

ANNEX 1: DETAILS VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze annex 1 omvat bepaalde details van de Verwerking van Persoonsgegevens, zoals voorgeschreven op grond van Artikel 28(3) AVG.

Onderwerp en duur van de Verwerking van Persoonsgegevens

Het onderwerp en de duur van de Verwerking van de Persoonsgegevens zijn uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden, inclusief bijbehorende Bijlagen, en dit Addendum. 

De aard en het doel van de Verwerking van Persoonsgegevens

De Verwerking van Persoonsgegevens door de Verwerker vindt plaats conform de gebruiksvoorwaarden en dit Addendum. 

De soorten Persoonsgegevens die moeten worden Verwerkt

Op grond van de gebruiksvoorwaarden en dit Addendum, worden door de Verwerker onder meer de volgende soorten Persoonsgegevens Verwerkt: 

 • NAW-gegevens;
 • (IBAN) rekeningnummer;
 • Kopie van het paspoort(nummer)/ identiteitskaart(nummer) en andere identificatiegegevens;
 • Gegevens die Verwerkingsverantwoordelijke op grond van een wettelijk voorschrift dient te verzamelen; 
 • Andere (gerelateerde) gegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt ter Verwerking.

De categorieën van Betrokkenen waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben

Verwerker verwerkt Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke en klanten van Verwerkingsverantwoordelijke. 

De rechten en verantwoordelijkheden van Verwerkingsverantwoordelijke

De rechten en verantwoordelijkheden van Verwerkingsverantwoordelijke zijn uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden en dit Addendum.